Gå videre til innholdet

Informasjon Varme arbeider

Krav til kurset

Kurs som ikke tilfredstiller krav i kursnormen

Blant vel 600 kurstilbydere er det noen ganske få som ikke holder kurs som tilfredsstiller kursnormen for sertifiseringsordningen. Kursnormen krever at kursene skal være av ca. 7,5 timers varighet, inkludere en slokkeøvelse og skal føre til et sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening. Enkelte tilbyr kurs som er vesentlig kortere og tilbyr kun et kursbevis utstedt av kursholder. Slikt kursbevis tilfredsstiller ikke kravet i forsikringsvilkårene. Alle som skal på kurs bør derfor på forhånd spørre kurstilbyder om lengden på kurset, om kursholder avholder slokkeøvelse og om det blir utstedt sertifikat fra Norsk brannvernforening.

Krav til kurs i Varme Arbeider

DET ER KUN PERSONER SOM INNEHAR EN GYLDIG SERTIFISERING SOM INSTRUKTØR FRA NORSK BRANNVERNFORENING SOM KAN AVHOLDE KURS I ORDNINGEN.

Det er kun personer som innehar en gyldig sertifisering som instruktør fra Norsk brannvernforening som kan avholde kurs i ordningen.

Krav til gjennomføring av kurs:

  • Kurset skal ha en varighet på minst 7,5 klokketimer, inkludert teoretisk undervisning, praktisk slokkeøvelse og eksamen.

  • Antall kursdeltakere skal ikke overstige 25 personer.

  • Hver kursdeltaker skal få tildelt og beholde en godkjent digital lærebok.

  • Hver kursdeltaker skal få tildelt og beholde et godkjent arbeidshefte.

  • Hver kursdeltaker skal gjennomføre en praktisk slokkeøvelse.

  • Hver kursdeltaker skal gjennomføre og bestå en individuell eksamen.

Om eksamen:

  • Kursdeltaker skal få 45 minutter til gjennomføring av eksamen.

  • Godkjent lærebok, arbeidshefte og egne notater er tillatt som hjelpemiddel under eksamen

Om slokkeøvelsen:

  • Det er krav til gjennomføring av slokkeøvelse ved sertifiseringskurset.

  • Dersom deltakerne kan dokumentere at han har gjennomført slokkeøvelse i løpet av de to siste år før kurset, kan kandidaten slippe gjennomføring av slokkeøvelse. Skriftlig dokumentasjon skal i tilfelle forelegges instruktøren. Skjemaet "Dokumentasjon på gjennomført praktisk slokkeøvelse" skal benyttes. 

LÆREPLAN I "BRANNVERN VED UTFØRELSE AV VARME ARBEIDER"

Læreplanen er ment som en ledetråd i undervisningen og forteller hva det er forventet at en sertifikatinnehaver skal kunne etter endt kurs.

Læreplanen kan lastes ned her:

"Læreplan for kurs i "Brannvern ved utførelse av varme arbeider"

 

Offentlige krav til varme arbeider

Både forsikringsnæringen og norske myndigheter setter krav til utførelse av varme arbeider. Krav fra myndighetene er nedfelt og beskrevet i norske lover og forskrifter.

Sentrale lover er arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Disse beskriver på en overordnet måte hvordan man skal forholde seg ved risikofylt arbeid. Blant viktige forskrifter som har spesifikke bestemmelser for varmt arbeid er forskrift om utførelse av arbeid. Den setter krav til risikovurdering når det benyttes utstyr som kan frembringe varme eller gnister, samt at brennbart materiale i nærheten av arbeidsplassen skal fjernes eller skjermes med ubrennbart materiale. Ansvaret for informasjon og opplæring ligger hos arbeidsgiver med medvirkning fra arbeidstakerne og øvrig personell med HMS-oppgaver.

Brannforebyggende tiltak
Forskrift om brannforebygging har også bestemmelser vedrørende aktiviteter som medfører risiko for brann. ”Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann", heter det i denne forskriften. I aktsomhetskravet ligger det både en plikt til å vurdere brannrisiko, og stoppe eller ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen.

Krav til internkontroll
Foretak som utfører varmt arbeid er i likhet med andre typer virksomheter også pålagt å følge bestemmelsene i forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Internkontroll innebærer blant annet at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Prosessen skal dokumenteres skriftlig og gjentas hver gang man utfører varmt arbeid. Dette gjelder både om arbeidsplassen for utførelse er tilrettelagt eller tilfeldig.

Bortsetting av arbeid
I tilfeller hvor en oppdragsgiver setter bort arbeid til en oppdragstaker sier Internkontrollforskriften at oppdragsgiver skal legge oppdragstakers system for internkontroll til grunn for aktivitetene som omfattes av oppdraget. I tillegg skal oppdragsgiver informere om eventuelle fellesregler og lignende og påse at eventuelle mangler blir korrigert eller nødvendige tilpasninger foretatt i egen eller oppdragstakers internkontroll. I dette ligger at oppdragsgiver må forvisse seg om at oppdragstaker har et tilfredsstillende system for internkontroll. For å oppfylle kravene i egen forsikringsavtale må oppdragsgiver også forvisse seg om at den utførende har sertifikat i varmt arbeid, dersom dette foregår på tilfeldig arbeidsplass.

Kompetanse
Grunnleggende brann- og sikkerhetsfaglig kompetanse og bevissthet knyttet til dette, er en forutsetning for å kunne gjennomføre varmt arbeid på en trygg måte. Hensikten med sertifiseringsordningen i varme arbeider er nettopp å ivareta dette kompetansekravet. Derfor bør oppdragsgivere kreve at alle utøvere er sertifisert, uansett hvilke type varmt arbeid det dreier seg om.

 Du finner også HER- de mest stilte spørsmål vi mottar om Varme arbeider. 

Dyktige og erfarne instruktører

Alltid tilgjengelig

Kurs innen 10 dager